Alla inlägg under juni 2011

Av Mikael - 23 juni 2011 11:45

Jag fick en fråga:


-Du menar att man med ett fysiskt test kan ta reda på om man har ptsd?


Hur utreds tillståndet


Genom läkarundersökning, och genomgång av diagnoskriterier. Det finns också ett flertal särskilda frågeformulär som kan användas. (Samma självskattnings tester som för ADHD).


En kroppsundersökning kombinerad med bedömning av patientens mentala och neurologiska status ingår i utredningen. Dessutom kontrolleras blodvärde (Hb), blodsocker, fritt T-4, TSH, gamma-GT, ALP, serumkalium, serumcalcium, serumkreatinin m fl analyser.


Källa: http://www.smartguiden.se/diagnoser/014PTSD.asp


Psykiska symtom: http://mirhepo.bloggagratis.se/2009/09/16/1991697-posttraumatic-stress-disorder/


Fysiska biokemiska symtom:


Psykisk och/alt fysisk trauma leder till psykogena fysiska symtom. Det som främst påverkar en biokemiskt är att efter ett svårare trauma så sänks toleransen för ytterligare traumatisering iom att den normala kortisol respons man ska få vid stress-belastning försämras och man utsöndrar mindre kortisol vid akut stress.

Långsiktigt så påverkas man biokemiskt på flera sätt.

Endokrinologiskt: Zink, Järn, Folat (b9), Kobalamin (b12) värden minskar succesivt. D-vitamin minskar. Magnesium, Kalcium o Fosfor ökar. Trijodtyronin och tyroxin ökar. B-Leukocyter ökar. Testoteron och Östradiol minskar. Dygnskatekolaminer aka Adrenalin och Noradrenalin ligger högt. M.m

Neurologiskt: Hippocampus minskar i vikt. Höger hjärnhalva blir aktivare. Hypotalamus påverkas negativt. M.m

Förutom en psykologisk utredning där man undersöker ens symtom av stressen som orsakas av något trauma. Så kan man verifiera med blodprover och skallröntgen.

Långsiktigt så drabbas man av bl.a hjärtinfarkt, hypogonadism, mild leukocytus, neuropatiska smärtor, hypermetabolism, autoimmuna sjukdomar och sluterligen cancer om man inte har dött av ovanstående. Får man sjukvård så behöver det inte gå så här långt då.

Fysiska följdsjukdomar orsakade av psykogen grund. Tack vare att hjärnan är plasmisk och rättar sig efter levnadsförhållanden under en längre tid så är det svårt/omöjligt att korrigera de somatiska sjukdomarna med psykologi hjälp.

Kronisk stress är en somatisk sjukdom som triggas av vissa faktorer som bl.a; Genotypen, Fenotypen och fysiska/psykiska stressorer. Felbetingning av HPA systemet (Hypofys, hippotalamus och binjurar) resulterar i en lång rad av somatiska sjukdomar. Idag så finns ingen känd medicinsk metod att reparera dessa skador.


Takykardi


Nästan alla vuxna människor drabbas då och då av att hjärtat slår några extraslag, vilket i normalfallet är ofarligt. Om hjärtat fortsätter slå för fort känner man oftast hjärtklappning och ibland även andra symtom.


Takykardi (hjärtrusning) innebär att hjärtat slår med betydligt snabbare takt än normalt och där mekanismen är en annan än den aktivering som sinusknutan åstadkommer. Symtomen är hjärtklappning, yrsel och ibland svimning och bröstsmärta. Orsaken kan stå att finna såväl i hjärtats kamrar (ventrikulär takykardi) som förmak (supraventrikulär takykardi).


De supraventrikulära takykardierna är de vanligaste och endast dessa beskrivs i denna text. Orsaken till att takykardi uppstår är ofta en elektrisk rundgång eller ett område med enstaka celler med förmåga att aktivera hjärtat snabbare än vad sinusknutan gör.


Mekanismerna bakom takykardi kan ofta behandlas framgångsrikt med så kallad ablation, vilket innebär att man värmer eller fryser bort till exempel en extra retledningsbana. Läkemedelsbehandling är också en möjlighet vid takykardi och kan komma i fråga som alternativ till ablationsbehandling.


Några vanliga takykardier som behandlas med just ablationsteknik vid de elektrofysiologiska laboratorierna på Karolinska Universitetssjukhuset är


•AV-nodal återkopplingstakykardi (AVNRT)

•Atrioventrikulär återkopplingstakykardi (WPW-takykardi, WPW-syndrom)

•Förmaksfladder

•Ektopisk förmakstakykardi

•Förmaksflimmer


Källa: http://www.karolinska.se/Verksamheternas/Sjukdomar-tillstand--besvar/Hjarta--karl/Hjarta/Rytmrubbningar/Hjartrusningar/


Leukocytos:


Definition: Leukocytplasmakoncentration (LPK) >11 x 109/L. Kliniskt är det oftast de neutrofila granulocyterna som ökar i antal.

Orsak: Lätt förhöjt LPK (11 - 30 x 109/L): rökare, fysisk eller psykisk stress, splenektemi, kortison-, litium eller NSATD-behandling.
Måttligt förhöjt LPK (30-50 x 109/L): infektion, inflammation, blodmalignitet. Kraftigt förhöjt LPK (över 50 x 109/L): akut- eller kronisk leukemi. OBS Leuke-moida reaktioner som t ex infektion och malignitet, kan ses med LPK>50.

Utredning: Anamnes och status får vägleda utredningen. Upprepade prover ge-läget (kortlivade celler). Hb, LPK, TPK, Diff/plott, SR, CRP. Tänk i absoluta tal, ej procent. Absolut lymfocytos - Tänk kronisk lymfatisk leukemi.


Behandling: Riktas mot orsaken till leukocytosen. LPK-stegring i samband med stress normaliseras spontant några timmar efter det att utlösande moment till stressen upphört. Vid kvarstående leukocytos: Kontakta hematolog. Tmmunfenotyp av blod kan i regel skilja klonala tillstånd från reaktiva.


Källa: http://www.praktiskmedicin.com/sjukdom.asp?sjukdid=902&code=24008


Hypogonadism:

 

Sekundär hypogonadism (Androgenbrist) bl.a orsakad av kronisk stress.

Behandling: Substituering med testoteron. Jag har provat DHEA supplement som ger positiv effekt, men jag har inga kliniska fakta som stödjer detta.

Källa: Främst proffessor Åke Pousette som är expert på K.I som jag har snackat relativt mycket med om detta.


http://www.praktiskmedicin.com/sjukdom.asp?sjukdid=700&code=24771


Hypermetabolism:


Symtom: Bl.a förhöjda trijodtyroniner och tyroxiner.

Orsak: Invecklat eftersom det är flera faktorer som spelar in t.ex ens genotyp, fenotyp och tillfällig endokrin status.

Behandling: ??


Neuropatisk smärta:


Det är svårt att säga om PTSD patienter lider av central eller perifer neuropatiska smärtor iom att det finns bara till viss del dokumenterat om hur vi har blivit skadade neurologiskt. Främst så talar man om minnesfunktioner (t.ex hippocampus området) som är kroniskt skadade.

Orsak: Tidigare psykiskt/fysiskt trauma.

Behandling: Svårt att behandla med långvarigt goda resultat. Smärtstillande mediciner fungerar bara under en viss period. Bästa långvariga resultat enligt kliniska tester är Lyrika.


Blodbrist anemi:


Symtom: Låga värden av järn, folat och kobalamin. Låga värden av B-trombocyter, normala värden av HB. Trötthet etc..

Orsak: Kronisk stress orsakar sänkta mineral och vitamin värden samt bl.a inre blödningar.

Behandling: Tillskott och vila.


DNA:


Skillnaden mellan Abc diagnoser och allt trams om dna, i gämförelse med Ptsd är att. På cellnivå hos ptsd patienen så vet man exakt hur individen reagerar. mRNA blir skadat i sin funktion och transkriptions processen blir felaktig. Celluttryck, celldelning och proteinsyntes påverkas negativt. Förtidigt åldrande orsakas av att telomererna på våra kromosomer bryts ner snabbare så att vi åldras i dubbel takt.


Kronisk complex Ptsd:


Källor:

http://www.stressmottagningen.org/html/body_sondergaard.html

http://www.smartguiden.se/diagnoser/014PTSD.asp


Det finns 2 typer av Ptsd.


Klass 1: Enskillt trauma t.ex Brottsoffer, olycksfall, katastrof överlevande, bevittnande av brott, katastrof, olycka.


Klass 1 Ptsd är vad allmänheten känner till bäst. Här är tillfrisknings chanserna stora, EMDR, KBT och psykoterapi fungerar med goda resultat.


Klass 2 Ptsd kallas bl.a DESNOS, Complex Ptsd. Tack vare att majoriteten är dissociativa så fungerar EMDR väldigt dåligt el inte alls. KBT och psykoterapi har blandade resultat. Långvarigt kronisk complex ptsd är just kronisk pga både psykosomatiska och somatiska orsaker. Tack vare att symtomen har somatiserats så behövs både allmän medicinska och psykoterapi för att minska symtom. Kroniska delen är bl.a att kortisol responsen vid stress belastning är permanent livslångt nedsatt.


Svåraste fallen är långvarigt våld el krigs-upplevelser under uppväxt. Sen krigsöverlevande (soldater/civila), empati-relaterad complex ptsd drabbar ofta sjukvårdspersonal och andra grupper som ser mycket hemskt i sitt arbete.


Av Mikael - 15 juni 2011 11:50

Kärnan i det jag tror på kommer från visuell emperisk kunskap, tillsammans med andra kunniga teoretiker samlade kunskaper. Jag försöker alltid att lämna utrymme för felmarginal för man ska veta att jag har fel i mycket även om jag strävar att få det rätt i slutändan.


Hur vi förstår saker och ting beror på dom förutsättningar vi har.


För ca 2.5 år så hade jag en underlig vecka av insikt. Vad det berodde på kan jag inte svara. Intuitiv klarhet?? Varför man får snilleblixtar kan man ju söka svar till både vetenskapligt och teologiskt och jag har fortfarande inte riktigt bestämt mig.


Jag funderar bäst och går vidare med saker om jag skriver om det. Det här är bara frågeställningar och funderingar till mig själv och inga påståenden.


Traditionell ny kristendom. Beroende på hur man ser det, med treenighets kristendomen som går emot Jesus läror och klasisk monoteism aka urkristendom.


Som jag ser på det så har vi en misstolkat övergud (gud), samt en rad av undergudar aka änglar, vissa stora profeter samt en hel bunt av helgon. Det är lite svårt att få rätsida på allt detta.


Det lilla man vet om samisk historisk teologisk uppfattning är sparsam pga den onskefulla avart av kritendomen vi idag ser i Sverige. Hur man ställer sig till allt och uppfattar samma sak beror på en rad av faktorer där lokal kunskap om hur man ska tolka sin ongivning spelar in en stor roll i hur man utformar sin uppfattning.


Jag kan tolka allt på detta sätt. Även om man nu påstår att tidig samisk religion är polyteistisk. Men det är ju bara en uppfattning som är svår att verifiera tack vare att präster har förstört mitt teologiska arv.


Gud:


Raedie/Rådaren (Guden därovan), gav makt åt sin son Tjåervieraedie/Hornrådaren, att skapa en själ, som han överlämnade till Maadteraahka/Urmodern, som då skapade en kropp kring själen. Hon överlämnade den därefter till Maadteraaja/Urfadern. Denne tog det mänskliga embryot i sin mage och färdades runt solen på dess strålar till den av Maadteraahkas döttrar som skulle ge fostret dess kön: Saaraahka/Skilje- och födelsemodern, skapade det kvinnliga könet medan Jueksaahka/Bågmodern, skapade det manliga. Fostret överlämnades så till den jordiska kvinna som skulle föda barnet. När hennes tid var inne kom Saaraahka och Maadteraahka till hennes hjälp och för det fick de offer som tack. När barnet var fött inträdde Oksaahka/Dörrmodern, den tredje Maadteraahkas dotter, som barnets beskyddare.


-Raedie kan ses som den ende, Gud himself....  

-Tjåervieraedie kan ses som ärkeängeln Gabriel...

-Maadteraahka kan ses som Eva

-Maadteraaja kan ses som Adam

-Jordiska kvinna kan ses som Maria

-Saaraahka, Maadteraahka, Oksaahka kan ses som de tre vise män (även om dom är kvinnor i samisk teologi).


Nåjd (förr naid, från samiska noajdde eller noaidi, jämför fi. noita, "den kloke") var förr en sorts vishetslärare i samisk mytologi, samernas schaman, där kunskap ärvdes genom muntlig tradition till en person. Nåjden var en inflytelserik manlig person i det samiska samhället (sijdda), ofta beskriven som medicinman med spådomskunskaper. Nåjden hade även en religiös funktion, enligt de skrifter som finns bevarade från 1600-talet. Arbetet var yrkeskunskaper som gått i arv eller inlärts genom äldre personer, och spådomen utfördes med hjälp av redskap, speciellt en så kallad ringtrumma (på norska runebom; runtrumma). Idag finns ingen person som har sådan funktion, men motsvarigheter finns fortfarande hos de sibiriska kollegerna (schaman).


Det finns i grova drag 2 typer av nåjder.


Den större gruppen är män/kvinnor som ärver rollen pga släktskap, där man blir upplärd teologiskt av ens företrädare (Präst).  


Den betydligt mindre gruppen blir utvalda av hjälpandar från andevärlden, av t.ex mitt andeväsen kråkan. Detta kan liknas vid stora profeter som Moses, Jesus och Muhammed.


Dom sista tusentals åren så har det dykt upp en profet för varje större etnisk grupp. T.ex Jesus = Judar. Muhammed = Araber. Zarathustra och Bahá'i'ulláh = Perser. Krishna = Indier. Buddah = Asiater osv...


Jag är enig med den monetiestiska uppfattningen inom Antitrinatarism som t.ex Judendom, Islam, Bahá'ism och kristna varianter om uppfattningen av gud. Jesus är t.ex inte gud utan bara en profet.  


Herarki system styr även våran teologiska syn. Jag vet inte om jag och andra Samer lurar oss själva när vi säger att vi lever med en mer jämställd uppfattning om våran omgivning. Vi har inte samma herarki system inrutat sociologiskt som andra samhällen, säkerligen pga att nomadfolk lever otroligt decentraliserat vilket kan ha gjort att man tidigare har förstått allt det samma, efter dom förutsättningar man hade. Att man skapade sig en decentraliserad teologisk uppfattning berodde säkerligen mycket på hur vårat samhälle var utformat.


Det kan ha varit lätt att anta att dom varelser mellan människan och gud var/är undergudar. Lika gärna så är det lätt att ta för givet att med en centraliserad sociologisk grund att Gud är gud och resten är sub-chefer som inte är undergudar.


Min (teologiska) intuition säger att sub-chefer är vad dom är och inte polyteistiska undergudar. Oavsett om man har en polytestisk och monoteistisk teologisk syn så tror jag att alla försöker förklara samma sak fastän det blir färgat av den specifika gruppens sociologiska och etniska bias.  


De sista åren så har jag letat efter svar till mycket så objektivt som det är möjligt. Jag har mina latenta egenskaper samt fungerar lite annorlunda neurologiskt emot majoriteten pga både genetiska orsaker och psykosociala erfarenheter.


Det som har skilt våra 7 tidigare profeter ifrån andra människor är att dom har förklarat samma sak efter sina egna förutsättningar på ett orginellt sätt. Att det har blivit pannkaka där man har reviderat dessa fåtal individers läror och teologiska uppfattningar beror väl på att man har saknat egenskaper för att förstå hur dom menar efter deras förutsättningar.

Jag tror inte någon religion har fel, utan bara olika sätt att uppfatta och förstå det samma med unika förklaringar. 

Det man kan enas om när det gäller all kunskap mänskligheten besitter är att det blir mer el mindre rätt/fel beroende hur man ser det, vilken emperisk kunskap man har, hur man har växt upp socialt och kulturellt.

För mig så känns det här rätt. Jag tror inte att gud nu har trollat och gett mig någon unik insikt, utan det känns mer troligt att mitt andeväsen har pekat i rätt riktning för mig för att sedan ha utvecklats till detta baserat på min erfarenhet och förutsättningar att förstå universum. Hur man nu ska definiera andeväsen är ju också individuellt även om det säkerligen i grund är samma lika inom alla teologiska uppfattningar även om de skildras olika.


Presentation

Fråga mig

5 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2011 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Gästbok

Besöksstatistik


Ovido - Quiz & Flashcards